اتصالات سینی کابل

اتصالات سینی کابل

اتصالات سینی کابل و نردبان کابل

زانویی افقی و عمودی سینی کابل و نردبان کابل جهت یک سینی کابل و نردبان کابل را تغییر می دهد و در فرم های 30، 45 و 90 درجه ساخته می شود. زانویی داخلی و خارجی زانویی برای تغییرعمود بر پایین یا بالای سینی کابل و نردبان کابل است است. این اتصالات در اشکال مختلفی قابل تولید هستند. بعضی از تولید کنندگان سینی کابل و نردبان کابل و اتصالات سینی کابل و نردبان کابل را به صورت قابل تنظیم تولید می کنند، که در این اتصالات قابل تنظیم سینی کابل و نردبان کابل برای جایگزینی سینی کابل و نردبان کابل در اطراف موانع و یا در اطراف اشکال نامنظم بسیار مفید است.

انواع لوازم جانبی سینی کابل و نردبان کابل به عنوان پشتیبانی ازسینی کابل و نردبان کابل است به جهت ارائه یک سیستم عملکردی مناسب استفاده می شود. همچنین اندازه های مختلف سینی کابل و نردبان کابل مورد استفاده در یک اجرا می توانند با اتصالات مخصوص به خود آن سینی کابل ونردبان کابل جفت شوند.

Search