ظرفیت قابل استفاده از حجم سینی کابل و نردبان کابل

ظرفیت قابل استفاده از حجم سینی کابل و نردبان کابل

حجم قابل استفاده و مجاز در سینی کابل و نردبان کابل یکی از سوالاتی است که در هنگام کابل کشی بر روی سینی کابل و نردبان کابل مطرح است. جواب این سوال که در یک سینی کابل و یا یک نردبان کابل چه مقدار از حجم موجود مجاز به به اشتغال کابل می باشد. در جدول زیر به این موضوع اشاره شده است:

 

Search