براس بوش

براس بوش

براس بوش از برنج نیکل اندود ساخته شده به جهت مقاومت بیسنر در برابر شرایط محیلی نامطلوبی که در آن استفاده می شود. براس بوش دارای ورودی می باشد که به صورت صاف و گرد هستند و مورد استفاده آن به جهت استخراج از جعبه تقسیم بدون وابستگی و اتصال به مجاری فلزی بوده که به منظور کاهش ابعاد داخلی نیز استفاده می گردد. استفاده از براس بوش به عنوان مادگی است که بر روی قسمتی از لوله فولادی به جهت تسهیل جداسازی قطعات از اتصالات لوله فولادی به جعبه به کار گرفته می شود.

Search